خانه > خبرنامه ي موچان > ارسالی از آقای شمس اله شیری

ارسالی از آقای شمس اله شیری

آقای شمس اله شیری و علی ماشاءاله براتی سال۱۳۶۰ در طبیعت موچان


مرحوم لطف اله علیمی


عکسی از آقای شمس اله شیری در جوانی


توضیحی داده نشده

(Visited 17 times, 1 visits today)