خانه > خبرنامه ي موچان > ارسالی از آقای امیر علیمی

ارسالی از آقای امیر علیمی

شهید اباصلت میرزایی و محمد میرزاییاز چپ مهدی میرزایی ، فتاح حاصلی ، امید میرزاییعروسی مرحوم لطف اله علیمی
سمت راستش مرحوم ابوالفضل اله وردیشهید اباصلت میرزایی، مرحوم لطف اله علیمی، مرحوم قدرت قدیری، حاج لطف اله قدیریحاج ماشال ایوبی، علی اوسط ایوبی، مرحوم لطف اله علیمی، غلامرضا قدیریمرحوم منصور عظیمی، مرحوم لطف اله علیمی، غلامرضا قدیریعکسی از جبهه مرحوم لطف اله علیمی، محمد خلیفمهدی و سعید میرزایی

(Visited 98 times, 6 visits today)