خانه > خبرنامه ي موچان > ارسالی از آقای حمید علیمی

ارسالی از آقای حمید علیمی


سمت راست مهدی ایوبی، سیف اله علیمی ، خیراله علیمینفری که عقب ایستاده مرحوم امین علیمی
اون کلاه پلنگیه شهید حسین علیمیحاج محسن اسفندی ، محمد خلیف

 غلام علیمی و حمید موچانی در زمان جنگ

(Visited 26 times, 4 visits today)