خانه > خبرنامه ي موچان > ارسالی از آقای سعید خسروی

ارسالی از آقای سعید خسروی


سعید خسروی و مرحوم سیدجلال سیدیعکس قدبمی از مراسم نخل و علم موچان

 از راست فریدون خسروی، جمشید خسروی ، مرحوم محمد خسروی پسر حسین خسرویاز راست مسلم اله وردی، محمد خسروی، حمید شفیعی

(Visited 59 times, 3 visits today)