خانه > خبرنامه ي موچان > ارسالی از آقای مسعود براتی

ارسالی از آقای مسعود براتی

از راست مرتضی طالبی ، ایرج یاری ، علی رضا براتی ، عرب جعفری ، عباس حاصلی ، شمس اله جعفری

از پایین سمت راست مرتضی جهانگیری ، حسن اله وردی ، سعید درویشیکربلایی علیرضا براتیکربلایی علیرضا براتیکربلایی علیرضا براتیکربلایی علیرضا براتیکربلایی علیرضا براتی و ماشاء اله براتیابوالقاسم ملایی و ماشاء اله براتی


مشهدی اسداله براتی ، پدر و مادر شهید داود براتی


گروه سرود مدرسه موچان کلاس پنجم سال ۱۳۶۵ نام سرود : مادر
از راست نفر آخر حجت طالبی، محسن بزرگیان، محمدرضا امری، محمد خسروی نفر جلویی، سمت چپ نفر آخر حمید طاهری، رضا نادی، محمد علیمی ، نفر پشت وسط سعید جعفری،حاج علی حسین خسروی مکه


کربلایی اسد عزیزی ۲۸ سال پیش

(Visited 134 times, 3 visits today)