خانه > فرهنگ و تاريخ > اعلاميه هاي ضد شاه

اعلاميه هاي ضد شاه

اعلاميه هاي ضد شاه


همراه داشتن اين اعلاميه ها علي رقم خطراتي داشته است

در بين جوانان موچاني سال 57 پخش مي شده و از موچان به روستا هاي اطراف فرستاده مي شده است

(Visited 18 times, 1 visits today)
دسته هافرهنگ و تاريخ برچسب ها: