خانه > خبرنامه ي موچان > تپه ي باستاني روستاي حرآباد فرمهين

تپه ي باستاني روستاي حرآباد فرمهين

20110502056

عكس بالا متعلق به روستاي حرآباد است. گفته مي شود در زمان هاي قديم روي اين تپه قلعه اي برپا بوده و مردم اين سامان در آن زندگي ميكرده اند

اما اكنون بازمانده هاي اين قلعه به صورت خرابه اي روي تپه برجا مانده است.

روستاي حرآباد از سمت فرمهين حدود 35 كيلومتر با اراك فاصله دارد.

(Visited 55 times, 1 visits today)
دسته هاخبرنامه ي موچان برچسب ها: