جويبار

خداوند زمين و هر چه درون آنست را بسيار نيكو آفريد و آب را از آسمان فرستاد تا براي مخلوقات مايع حيات باشد

قدر الطاف خداوندي را بدانيم

 جويبار


جويبار

 

(Visited 7 times, 1 visits today)