خرمشهر

عمليات بيت المقدس

آزادي خرمشهر

صدام عقبه ي شهر خرمشهر را با ماشين هايي كه مي بينيد به اين شكل در آورده بود

چون به گفته ي كارشناسان نظامي غربي تنها راهي كه مي شد ايران خرمشهر را پس بگيرد هلي برد كردن نيرو به اين نقطه است

اما خر مشهر آزاد شد بدون اين كه ايران هيچ نيرويي هلي برد كند……..

امام خميني: خرمشهر را خدا آزاد كرد

عكس از آقاي مجتبي نوروزي

(Visited 6 times, 1 visits today)
دسته هافرهنگ و تاريخ برچسب ها: