خانه > سلامت > داروها را بشناسید

داروها را بشناسید


👈 آشنایی با داروها:

👈آ.س.آ »رقیق کننده خون

👈آتورواستاتین» چربی خون

👈آتنولول» فشارخون

👈آزیترومایسین »آنتی بیوتیک

👈آسیکلوویر» ضدویروس

👈آکاربوز »قند خون

👈آلبندازول» ضد انگل

👈آلپرازولام» اعصاب

👈آلوپورینول» نقرس

👈آمانتادین ضدویروس

👈آمپی سیلین »آنتی بیوتیک

👈آملودیپین» فشار خون

👈آموکسی سیلین» آنتی بیوتیک

👈آمی تریپتیلین »اعصاب

👈امینوفیلین »گشادکننده برونش

آمیودارون» ضد آریتمی قلبی

👈آمیکاسین »آنتی بیوتیک

👈آنتوم» چربی خون

👈ٱ.ر.س »اسهال

👈إچ دی» ضدبارداری

👈ارگوتامین» میگرن

👈اریترومایسین» آنتی بیوتیک

👈إزیتمایب »چربی خون

👈اسپیرونولاکتون »فشارخون

👈استازولامید »فشار

👈ٱفلوکساسین »آنتی بیوتیک

👈ٱگزازپام »اعصاب

👈اکسپکتورانت» خلط آور

👈ٱکسی بوتینین »مجاری ادرار

👈الانزاپین »اعصاب

👈انالاپریل» فشار

👈اندانسترون »ضد تهوع

👈ایبوپروفن »مسکن

👈ایندومتاسین »مسکن

👈بکمپلکس» ویتامین

👈باکلوفن» شل کننده

👈بتامتازون» ضدالتهاب

👈بتاهیستین »سرگیجه

👈برم هگزین» خلط آور

👈بلادونا پی بی» گوارشی

👈بوسپیرون» اعصاب

👈بیزاکودیل »ملین

👈بکلومتازون »ضدالتهاب

👈پانکراتین »معده

👈پرازوسین» فشارخون

👈پردنیزولون» ضدالتهاب

👈پرفنازین» اعصاب

👈پرمترین »شپش و گال

👈پروپرانولول »فشار و تپش قلب

👈پرومتازین» آلرژی

👈پسودوافدرین» ضداحتقان

👈پلانتاژل »اسهال

👈پیروکسیکام» مسکن

👈پیراستام» اعصاب و محرک مغز

👈پریمیدون »تشنج .

👈تامسولوسین » پروستات

👈تاموکسیفن » هورمونی

👈تتراسایکلین » آنتی بیوتیک

👈تتراکایین » بی حس کننده موضعی

👈ترازودون » اعصاب

👈ترازوسین » فشارخون

👈ترامادول » مسکن

👈ترانزامیک اسید »ضدانعقاد

👈تری فلوپرازین »اعصاب

👈تریامیسنولون» ضدالتهاب

👈تریپل سولفا » آنتی بیوتیک

👈تری هگزیفنیدیل »اعصاب

👈تریامترن اچ »فشارخون

👈تستوسترون »هورمونی

👈توپیرامات» اعصاب

👈توسیان »ضدسرفه

👈تولمتین »مسکن

👈تیمولول »بتابلاکر

👈تیکلوپیدین »پلاکت

👈جم فیبروزیل »چربی خون

👈جنتامایسن »آنتی بیوتیک

👈جینسینگ » تقویتی

👈داکسی سایکلین »آنتی بیوتیک

👈دانازول »هورمونی

👈دایجستیو »معده

👈دایمتیکون »معده

👈دکسپانتونول »آنالوگ ویتامین ب

👈دکسترومتروفان »ضد سرفه

👈دگزامتازون »ضدالتهاب

👈دورزولامید »کاهش فشار داخل چشم

👈دوکسپین »اعصاب

👈دونپزیل »آلزایمر

👈دی پیریدامول »فشارخون

👈دی سیکلومین» ‌ضداسپاسم

👈دیازپام »اعصاب

👈دیفن هیدرامین »انتی هیستامین

👈دیفنوکسیلات » ضداسهال

👈دیلتیازیم »فشارخون

👈دیکلوفناک »مسکن

👈دیمن هیدرینات»آنتی هیستامین

👈رالوکسیفن »هورمونی

👈رانیتیدین »معده

👈ریتالین »بیش فعالی

👈ریسپریدون »اعصاب

👈زینک اکسید »سوختگی

👈سالبوتامول »ریه

👈سایمتیدین »معده

👈سیتریزین »آلرژی

👈سرترالین »اعصاب

👈نسفالکسین »آنتی بیوتیک

👈سفازولین »آنتی بیوتیک

👈سفتریاکسون » آنتی بیوتیک

👈سفکسیم » آنتی بیوتیک

👈سلکوکسیب »مسکن

👈سنکل » کلیه

👈سولفاسالازین »ضدالتهاب گوارشی

👈سوماتریپتان »میگرن

👈سولفاستامید » انتی بیوتیک

👈سیپروفلوکساسین » آنتی بیوتیک

👈سیپروهپتادین » آلرژی -اشتها آور

👈سیتالوپرام » اعصاب

👈سیمواستاتین» چربی خون

👈سیناریزین » سرگیجه

👈فاموتیدین »معده

👈فروس سولفات » قرص آهن

👈فرفولیک » آهن +فولیک اسید

👈فلوسینولون » ضدالتهاب

👈فلوتیکازون»آسم

👈فلورازپام »اعصاب

👈فلوکستین »اعصاب

👈فلووکسامین »اعصاب

👈فنازوپریدین »ضددرد مجاری ادرار

👈فنوباربیتال »اعصاب

👈فورزماید »فشارخون

👈فنی تویین »اعصاب

👈فنیل افرین »ضد احتقان بینی

👈فیناستراید »پروستات -ریزش مو

👈کاپتوپریل » فشار

👈کاربامازپین»اعصاب

👈کارمینت»نفخ

👈کارودیول»فشار

👈کالامین دی »ضدخارش و التهاب

👈کالاندولا»ضدالتهاب و ترمیم کننده پوست

👈کتوتیفن»آنتی هیستامین

👈کتوکونازول»ضدقارچ

👈کروتامیتون» گال و خارش

👈کلاریترومایسین» آنتی بیوتیک

👈کلرامفنیکل» آنتی بیوتیک

👈کلرفنیرامین » انتی هیستامین

👈پکلردیازپوکساید »اعصاب

👈کلسیم د » ویتامین

👈کلشی سین » نقرس

👈کلماستین »آنتی هیستامین

👈کلوگزاسیلین » آنتی بل👈کلونازپام »اعصاب

👈کلومیفن »هورمونی

👈کلیدینیوم سی »معده

👈کلیندامایسین » آنتی بیوتیک

👈کوتریموکسازول » آنتی بیوتیک

👈کوآموکسی کلاو» آنتی بیوتیک

👈گاباپنتین» مسکن دردهای عصبی

👈گایافنزین »خلط آور

👈گلی بن کلامید »قند خون

👈گلیکلازید»قند خون

لاکتولوز»ملین

👈پلوراتادین »آنتی هیستامین

👈لورازپام »اعصاب

👈لوزارتان »فشار

👈لووتیروکسین » کم کاری تیرویید

👈لوودوپا »اعصاب

👈لیتیوم کربنات »اعصاب

👈ماپروتیلین »اعصاب

👈مبندازول » ضدانگل

👈مترونیدازول » آنتی بیوتیک

👈متفورمین »قند خون

👈متوپرولول »فشارخون

👈متوکاربامول »شل کننده عضلات

👈متوتروکسات »آنتی متابولیت

👈متوکلپرامید »ضدتهوع

👈متیل پردنیزولون » ضدالتهاب

👈متی مازول » پرکاری تیرویید

👈مجسترول »هورمونی

(Visited 48 times, 1 visits today)
دسته هاسلامت برچسب ها: