شكوفه ها

از قديم گفته مي شود كه بهار فصل شكفتن است

اگر چه همه اين را مي دانند اما زيباييهاي اين فصل براي كسي تكراري نيست

بهار موچان


 

بهار


بهار


بهار

البته تقريبا هر سال سرد شدن بهار باعث از بين رفتن بخشي از شكوفه هاي درختان مي شه


بهار


بهار

 


(Visited 18 times, 1 visits today)