خانه > خبرنامه ي موچان > ارسالی از آقای حمید علیمی

ارسالی از آقای حمید علیمی


سمت راست مهدی ایوبی، سیف اله علیمی ، خیراله علیمی



نفری که عقب ایستاده مرحوم امین علیمی
اون کلاه پلنگیه شهید حسین علیمی



حاج محسن اسفندی ، محمد خلیف

 



غلام علیمی و حمید موچانی در زمان جنگ