خانه > خبرنامه ي موچان > ارسالی از آقای حمید علیمی

ارسالی از آقای حمید علیمی


مرحوم حسین بزرگیانیاد قدیم بخیر اون پارچ و لیوان هارو یادتونه؟؟


آقای ابوذر ایوبی و وحید علیمی