بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘حاج غلامرضا خسروی’

ارسالی از وهاب موچانی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

 

 

عکسی از دوران جوانی مرحوم شیخ علی حسین موچانی


گروهی از موچانی ها زمان سرنگونی صدام و باز شدن مرز سال ۸۲


حسین جعفری ، حاج عطا رمضانی ، مرحوم محمد یزدانی ، مرحوم امین علیمی


مرحوم قربانعلی ایوبی


مرحوم امیر حسین خسرویمرحوم اکبر حسنیجمعی از موچانی ها کربلای معلی سال ۱۳۸۲


مرحوم امیرحسین خسرویفروردین ۱۳۹۴………………………………….

عکسی از دوران جوانی حاج ماشاءاله ایوبیاز راست بالا سعید موچانی ، مصطفی علیمی و عکس های پایین حمید موچانیاز راست حسین افشاری ، سعید موچانی و نفر پشت هم منوچهر صاحبیمرحوم امیر حسین خسرویمرحوم محمد آقا خسرویمرحوم محمد آقا خسرویمرحوم شیخ علی حسین موچانی سال ۶۲ منطقه گیلان غرب


نفر اول سمت راست مرحوم امیر حسین خسروی ۲۳ سال پیشدوران جوانی حاج ماشاء اله ایوبیمرحوم امیر حسین خسروی…………….


…………….

…………….

…………….

مرحوم امیر حسین خسرویاز چپ: شهید اباصلت میرزایی ، حاج علی حسین محمدی ، حسن محصولی و…مرحوم محمدآقا خسروی


……………

……………

……………

عکس هایی از مرحوم شیخ علی حسین موچانی در منطقه گیلان غرب


مرحوم خلیل ایوبی


مرحوم عبداله جعفری


شهید عطاءاله اله وردیبترتیب از راست ابوتراب میرزایی، سعید موچانی ، محمد بشیری


حاج عبداله اله وردی در دوران جوانیایستاده از راست نفر سوم ماشاءاله نادی ، نشسته از چپ مرحوم حاج امیر حسین خسرویاز چپ آقای حسین افشاری پور و سعید موچانی


مرحوم فتح اله طاهری


در این عکس ۴ نفر به رحمت خدا رفته اند. حاج محسن اسفندی ، کربلایی رحیم نصیری، مشهدی عبداله جعفری، کربلایی محمد یزدانی


آقای امیر موچانی در سربازی


عکس مال ۵۰ سال پیش

از سمت چپ: سیف اله ایوبی، محمد زمان ایوبی، ابراهیم ایوبی

 مرحوم حاج حسین اکبریحاج غلامرضا خسروی در جبهه نفر اول سمت چپعکس بالا مال جشن ۲۲ بهمن مدرسه ابتدایی ۲۳ سال پیشه


از راست سعید موچانی و غلامرضا،اصغر و مجید خسروی