بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘حاج محسن اسفندی’

ارسالی از آقای حمید علیمی

۲۶ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


سمت راست مهدی ایوبی، سیف اله علیمی ، خیراله علیمینفری که عقب ایستاده مرحوم امین علیمی
اون کلاه پلنگیه شهید حسین علیمیحاج محسن اسفندی ، محمد خلیف

 غلام علیمی و حمید موچانی در زمان جنگ

ارسالی از آقای بهرام جعفری

۱۴ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


مرحوم حاج محسن اسفندیسربازی آقای جواد جعفریحاج نقی جعفری ، حاج خیراله شیری و حاج تقی جعفری


عروسی مهدی جعفریاز راست اصغر نصیری، جواد جعفری، محمد جعفری