بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘حسین خلیف’

ارسالی از آقای امیر علیمی

۱۵ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

دوتا پسر بچه های توی عکس سمت چپ رجب علیمی و وسط حسین خلیف


مرحوم حاج وجیه اله علیمی در سن ۳۵ سالگیمرحوم قربانعلی ایوبی

ارسالی از آقای حمید خلیف

۱۵ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

از راست حاج حبیب اله خلیف ،حسین جعفری ، مرحوم حاج موسی حاجی ، دو نفر عقب غلامعلی نصیری و حاج غلامعلی صاحبی


از راست علی خلیف و احمد رضا جعفری


از راست شهید رضا موسی ، شهید علی اصغر عیوضی


علی بزرگیان ، علی خلیف ، محمد علیمی ، مجید امیدیخلیل ایوبی ، حسین خلیف ، ابوتراب خلیف ، رجب علیمی ، علی وسط ایوبی ، رضا اسفندی ، حسین افشاریقدرت عزیزی ، سیف اله ایوبی ، ابوتراب خلیف


شهاب نادی ، حمید خلیف ، حمید جعفری ، یاسین نوروزی

ارسالی از آقای مهدی عیوضی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

مرحوم احد خلیف


پایگاه موچانمرحوم مشهدی امان اله رضایی ( بی کسی)مرحوم حسین خلیف قهرمان ملی رشته کنگ فو