بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘حمید شفیعی’

ارسالی از آقای سعید خسروی

۲۴ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


سعید خسروی و مرحوم سیدجلال سیدیعکس قدبمی از مراسم نخل و علم موچان

 از راست فریدون خسروی، جمشید خسروی ، مرحوم محمد خسروی پسر حسین خسرویاز راست مسلم اله وردی، محمد خسروی، حمید شفیعی