بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘رحیم نصیری’

ارسالی از آقای مرتضی ایوبی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

عکس مال ۴۰ سال پیش تیم موچانی های مقیم تهران


 

عکس مال ۲۷ سال پیش اونی که لباس قرمز تنشه مرحوم منصور علیمیهاز راست ابوالفضل بابایی ، قدرت نادی، رضا ارضی ،مرتضی ایوبیشهید احد ایوبیفتح اله طاهریتیم منتخب موچان در کاپ علیم آباد ۲۶ سال پیشکاکا عرب خدا بیامرز
بچه ای که خوابیده میثم ایوبیبدون توضیحات……عروسی آقای مهدی ایوبی حدود ۳۷ سال پیششهید قربانعلی مهدوی ۱۳۶۱غلامعلی ایوبی و جمشید خسروینصرت حاصلی ، غلام ایوبی ، حجت جعفریبه ترتیب از راست مجید خسروی ، امید خسروی ، داود خسروی و حمید خسرویعکس چند نفر از موچانی ها ( بدون ذکر اسم)………………….


زنده یاد سلطانعلی خسرویزنده یاد غلامعلی ایوبیوحید حاصلی ، مصطفی ایوبی ، محسن ایوبیغلامعلی نادی، مرتضی ایوبیچند نفر از موچانی ها در جبهه : از راست شیخ علی حسین موچانی ، عزت اله خلیف، رحیم نصیری، محمد آقا اله وردی، غلام ایوبی، پایینی اهل علیم آبادهسربازی جمعی از موچانی ها


مجتبی کرمی باجناق غلامعلی ایوبیبازیکنان قدیمی تیم منتخب موچان


مرحوم مهدی برجی، مرحوم امین علیمی، حسین علیمی، قدرت علیمیبازیکنان قدیمی تیم منتخب موچان در عمارتزندگی مجردی جوانهای موچانیسیزده بدر تخته ایوبی ها ، ۳۷ سال پیش، اون پسره که ایستاده مصطفی ایوبیهبازیکنان قدیمی تیم نبرد موچانبازیکنان قدیمی تیم موچان نزدیک ۴۰ سال پیش


علی اصغر ملایی، مرتضی ایوبی، احمد روحی، مهدی جعفریاین دوتا عکس بالا توضیحی داده نشده اند اگر کسی اطلاع تکمیلی بده ممنون میشیم


احد نوروزی، محسن بزرگیان، حسین صاحبی، مرتضی ایوبی؛ صمد حاصلیمرحوم رحیم نصیری، مرحوم شیخ علی حسین موچانی، وسط حاج عزت اله خلیف


رضا جعفری ( پسر حاج نقی جعفری ) در سن ۱۷ سالگیحسن ایوبی ؛ غلام ایوبی ۵۰ سال پیشموسی نادی ، مرتضی ایوبی ، قدرت نادی، حمید طاهریمرحوم علی حسین ایوبی

ارسالی از وهاب موچانی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

 

 

عکسی از دوران جوانی مرحوم شیخ علی حسین موچانی


گروهی از موچانی ها زمان سرنگونی صدام و باز شدن مرز سال ۸۲


حسین جعفری ، حاج عطا رمضانی ، مرحوم محمد یزدانی ، مرحوم امین علیمی


مرحوم قربانعلی ایوبی


مرحوم امیر حسین خسرویمرحوم اکبر حسنیجمعی از موچانی ها کربلای معلی سال ۱۳۸۲


مرحوم امیرحسین خسرویفروردین ۱۳۹۴………………………………….

عکسی از دوران جوانی حاج ماشاءاله ایوبیاز راست بالا سعید موچانی ، مصطفی علیمی و عکس های پایین حمید موچانیاز راست حسین افشاری ، سعید موچانی و نفر پشت هم منوچهر صاحبیمرحوم امیر حسین خسرویمرحوم محمد آقا خسرویمرحوم محمد آقا خسرویمرحوم شیخ علی حسین موچانی سال ۶۲ منطقه گیلان غرب


نفر اول سمت راست مرحوم امیر حسین خسروی ۲۳ سال پیشدوران جوانی حاج ماشاء اله ایوبیمرحوم امیر حسین خسروی…………….


…………….

…………….

…………….

مرحوم امیر حسین خسرویاز چپ: شهید اباصلت میرزایی ، حاج علی حسین محمدی ، حسن محصولی و…مرحوم محمدآقا خسروی


……………

……………

……………

عکس هایی از مرحوم شیخ علی حسین موچانی در منطقه گیلان غرب


مرحوم خلیل ایوبی


مرحوم عبداله جعفری


شهید عطاءاله اله وردیبترتیب از راست ابوتراب میرزایی، سعید موچانی ، محمد بشیری


حاج عبداله اله وردی در دوران جوانیایستاده از راست نفر سوم ماشاءاله نادی ، نشسته از چپ مرحوم حاج امیر حسین خسرویاز چپ آقای حسین افشاری پور و سعید موچانی


مرحوم فتح اله طاهری


در این عکس ۴ نفر به رحمت خدا رفته اند. حاج محسن اسفندی ، کربلایی رحیم نصیری، مشهدی عبداله جعفری، کربلایی محمد یزدانی


آقای امیر موچانی در سربازی


عکس مال ۵۰ سال پیش

از سمت چپ: سیف اله ایوبی، محمد زمان ایوبی، ابراهیم ایوبی

 مرحوم حاج حسین اکبریحاج غلامرضا خسروی در جبهه نفر اول سمت چپعکس بالا مال جشن ۲۲ بهمن مدرسه ابتدایی ۲۳ سال پیشه


از راست سعید موچانی و غلامرضا،اصغر و مجید خسروی