بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘رضا خدا رحیمی’

ارسالی از آقای احد حاصلی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

ار راست: فتاح حاصلی ، قدرت طالبی، شهید اباصلت میرزایی


احد حاصلی


شهید اباصلت میرزاییسلطانعلی خسروی، فتاح حاصلیسمت چپ مرحوم علی ماشااله پناهی


نشسته رضا اله وردی، ایستاده فتاح حاصلیاز چپ : رضا خدارحیمی ، نایب نوری ، حسن اله وردی ، سید عباس سیدی، طبال فتاح حاصلی