بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘سخنان’

از سخنان گوهر بار امام علی (ع)

۲۱ بهمن ۱۳۹۲ بدون دیدگاه

پند امام علی (ع) به مالک اشتر

 

ای مالک اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی

فردا به آن چشم نگاهش مکن

شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی

امام علی (ع)

آقای  مجید الله وردی دستت درد نکنه بسیار به موقع و به جا بود