بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘سعید میرزایی’

ارسالی از آقای سعید میرزایی

۱۴ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


سعید و وحید میرزایی

ارسالی از آقای امیر علیمی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

شهید اباصلت میرزایی و محمد میرزاییاز چپ مهدی میرزایی ، فتاح حاصلی ، امید میرزاییعروسی مرحوم لطف اله علیمی
سمت راستش مرحوم ابوالفضل اله وردیشهید اباصلت میرزایی، مرحوم لطف اله علیمی، مرحوم قدرت قدیری، حاج لطف اله قدیریحاج ماشال ایوبی، علی اوسط ایوبی، مرحوم لطف اله علیمی، غلامرضا قدیریمرحوم منصور عظیمی، مرحوم لطف اله علیمی، غلامرضا قدیریعکسی از جبهه مرحوم لطف اله علیمی، محمد خلیفمهدی و سعید میرزایی