بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘سید عباس سیدی’

ارسالی از آقای سید شهاب سیدی

۱۴ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


حاج کریم جعفریحاج ابراهیم جعفری ، مرحوم محمود یزدانی
جمعی از موچانی ها در مناطق عملیاتی ( بدون نام)

 حاج حبیب اله خلیف، اسمائیل جعفری، رضا اله وردی

ارسالی از آقای احد حاصلی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

ار راست: فتاح حاصلی ، قدرت طالبی، شهید اباصلت میرزایی


احد حاصلی


شهید اباصلت میرزاییسلطانعلی خسروی، فتاح حاصلیسمت چپ مرحوم علی ماشااله پناهی


نشسته رضا اله وردی، ایستاده فتاح حاصلیاز چپ : رضا خدارحیمی ، نایب نوری ، حسن اله وردی ، سید عباس سیدی، طبال فتاح حاصلی