بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘غلام شیری’

ارسالی از آقای حسین خسروی

۱۴ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


حاج قربان خسروی در جبههدروان سریازی مرتضی خسرویسجاد خسروی، غلام شیری، غلامرضا خسروی، داود خسرویمرتضی و مصطفی خسروی