بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘پدر و مادر شهید داود براتی’

ارسالی از آقای مسعود براتی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

از راست مرتضی طالبی ، ایرج یاری ، علی رضا براتی ، عرب جعفری ، عباس حاصلی ، شمس اله جعفری

از پایین سمت راست مرتضی جهانگیری ، حسن اله وردی ، سعید درویشیکربلایی علیرضا براتیکربلایی علیرضا براتیکربلایی علیرضا براتیکربلایی علیرضا براتیکربلایی علیرضا براتی و ماشاء اله براتیابوالقاسم ملایی و ماشاء اله براتی


مشهدی اسداله براتی ، پدر و مادر شهید داود براتی


گروه سرود مدرسه موچان کلاس پنجم سال ۱۳۶۵ نام سرود : مادر
از راست نفر آخر حجت طالبی، محسن بزرگیان، محمدرضا امری، محمد خسروی نفر جلویی، سمت چپ نفر آخر حمید طاهری، رضا نادی، محمد علیمی ، نفر پشت وسط سعید جعفری،حاج علی حسین خسروی مکه


کربلایی اسد عزیزی ۲۸ سال پیش