بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘کانال تلگرام’

ارسالی از آقای ستار میرزایی

۲۴ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

 


آقای محمد میرزایی


 


عروسی آقای محمد میرزایی


مهدی میرزایی و پدر مرحومش حاج فرج میرزاییسربازی محمد میرزاییکربلا


ارسالی از آقای سجاد خلیف

۲۴ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


محمد و عزت اله خلیف

ارسالی از آقای محمد علی بیات

۱۷ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

آقای حمزه بیات

ارسالی از آقای مسعود بابایی

۱۷ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


آقای سعید موچانی

عکسی از موچانی ها

۱۷ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

نفر سمت چپ که بچه بغلشه مرحوم حاج محمود عظیمی

ارسالی از آقای امیر علیمی

۱۵ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

دوتا پسر بچه های توی عکس سمت چپ رجب علیمی و وسط حسین خلیف


مرحوم حاج وجیه اله علیمی در سن ۳۵ سالگیمرحوم قربانعلی ایوبی

ارسالی از نوروزی

۱۵ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


نفر سوم از چپ نشسته حاج مرتضی نوروزی
نفر اول سمت راست ایستاده با کاپشن برادرشون حاج رضا نوروزی
نفر اول از سمت چپ ایستاده حاج مجتبی نوروزی
نفر یوم از چپ ایستاده کربلایی حجت نادی


 

ارسالی از امیرمهدی مختاری

۱۵ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

حاج سلطانعلی مختاری در دوران جوانی

امیر مهدی مختاری مکه مکرمه

ارسالی از آقای سبحان خلیف

۱۵ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


از راست عزت اله خلیفف سبحان ، مهدی ، علی و ابوالفضل خلیف
خانم پشت سر هم مرحوم اعظم خلیف

ارسالی از آقای حمید خلیف

۱۵ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

از راست حاج حبیب اله خلیف ،حسین جعفری ، مرحوم حاج موسی حاجی ، دو نفر عقب غلامعلی نصیری و حاج غلامعلی صاحبی


از راست علی خلیف و احمد رضا جعفری


از راست شهید رضا موسی ، شهید علی اصغر عیوضی


علی بزرگیان ، علی خلیف ، محمد علیمی ، مجید امیدیخلیل ایوبی ، حسین خلیف ، ابوتراب خلیف ، رجب علیمی ، علی وسط ایوبی ، رضا اسفندی ، حسین افشاریقدرت عزیزی ، سیف اله ایوبی ، ابوتراب خلیف


شهاب نادی ، حمید خلیف ، حمید جعفری ، یاسین نوروزی